Jistota

Právní úpravu tohoto právního institutu nalezneme v ust. § 2012 a násl. občanského zákoníku v platném znění. V zákoníku je výslovně zmíněna možnost dát jistotu nejen věřiteli, ale i třetí osobě, která ji spravuje ve prospěch věřitele. Současně kdo je povinen dát jistotu, učiní své povinnosti zadost zřízením zástavního práva, případně způsobilým ručitelem. Přičemž nikdo není povinen přijmout jako jistotu věc do částky vyšší než kolik činí dvě třetiny obvyklé ceny. Současně se má za to, že stavební pozemek nebo nemovitá věc sloužící podnikatelským účelům jsou dostatečnou jistotou do poloviny obvyklé ceny, právo stavby také do výše poloviny obvyklé ceny, cenný papír zajišťující bezpečný výnos do tří čtvrtin obvyklé ceny a vklady v bankách, spořitelních nebo úvěrních družstvech do výše pojištění. Jistota současně zajišťuje úroky z peněžitého dluhu nejvýše do výše zákonné úroky sazby, což neplatí, byl-li ten, kdo jistotu dává před jejím poskytnutím srozuměn s tím, jaké úroky si věřitel a dlužník ujednali.