Zástavní právo

Umožňuje věřiteli uspokojit své pohledávky z předmětu zástavy, pokud dlužník nesplní svoji platební nebo jinou povinnost. Zástavní věřitel nemá právo nakládat se zástavou zcela libovolně, zástava mu také nemůže "propadnout". Naopak má právo na uspokojení své pohledávky ze zpeněžení zástavy.

U nemovitosti vzniká zástavní právo pravomocným rozhodnutím katastrálního úřadu o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Odevzdání movité věci zástavnímu věřiteli může být nahrazeno jejím předáním do úschovy nebo skladováním u třetí osoby. Zástavní právo k movitým věcem může vzniknout také jeho vyznačením v listině, která osvědčuje vlastnictví věci a bez níž nelze s věcí nakládat nebo ji používat, případně viditelným označením na movité věci.

Význam zástavního práva jako zajišťovacího prostředku násobí i výhodnější postavení zástavního věřitele v konkurzním řízení.