Postoupení pohledávky

Realizuje se smlouvou dle občanského zákoníku, jejímž základním rysem je vůle věřitele postoupit svoji pohledávku nebo její část za dlužníkem i bez souhlasu tohoto dlužníka. Spolu s pohledávkou automaticky přecházejí na nového věřitele i příslušenství a všechna s ní spojená práva (včetně jejího zajištění). U peněžité pohledávky přecházejí na nového věřitele také úroky a veškeré náklady spojené s jejím uplatněním (vymáháním). Postoupením pohledávky dochází ke změně v osobě věřitele, nikoli v obsahu závazku dlužníka. Platí, že věřitel může postoupit pohledávku jinému subjektu, a to i bez souhlasu dlužníka.