Ručení

Dohodou účastníků lze pohledávku zajistit ručením. Vznik ručitelského závazku tedy není možný jednostranným prohlášením – vždy je nutný souhlas ručitele i věřitele. Ručení vzniká pouze písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. Ručitelův závazek tedy nastupuje až v případě, že tento závazek nesplní sám dlužník. Ve smlouvách bývá obvykle dohodnuto, co se rozumí nesplněním závazku dlužníkem (nezaplacení na první výzvu, zpoždění se splátkou nebo např. teprve neúspěšné vymáhání dluhu v soudním řízení). Zákon stanoví, že ručitel je povinen dluh splnit, nesplnil-li jej dlužník, ačkoli byl k tomu věřitelem písemně vyzván.