Smluvní pokuta

Její úlohou je přimět dlužníka pod pohrůžkou majetkové újmy k řádnému splnění závazku. Dle právní teorie má funkci zajišťovací (preventivní), uhrazovací, reparační a trestní (sankční). Smluvní pokutu lze dle zákona sjednat jen písemně (nestačí pouze zmínka na faktuře či v dodacím listě), přičemž musí být určena výše smluvní pokuty nebo stanoven způsob jejího určení.


Smluvní pokuta je samostatným nárokem se všemi důsledky z toho vyplývajícími.


Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.