Úrok z prodlení

Podobně jako smluvní pokuta má donucovací funkci – nutí dlužníka k včasné úhradě, nezajistí však už nedobrovolné uhrazení pohledávky. Je důsledkem prodlení dlužníka s plněním peněžitého závazku (nevzniká při prodlení s plněním závazku nepeněžitého).


Úrok z prodlení lze uplatnit i bez smluvního ujednání – v takovém případě odpovídá výši repo sazby zvýšené o 7 %. Pozor na výši smluvních úroků z prodlení – pokud přesáhne přiměřenou míru, jsou úroky u soudu zpravidla nevymahatelné.